Logotip projekta

Kaj?
Cilj projekta je ustvariti okolje oziroma sistem, ki bo omogočal sodelovanje med
učitelji, katerih želja je učence in dijake osnovnih in srednjih šol pobliže seznanjati s
prepletenostjo področij matematike, računalništva in informatike, naravoslovja in
tehnike (nemška enakovrednica STEM je MINT in je bližja razdelitvi v slovenskem
prostoru) v povezavi z umetnostjo oziroma humanistiko.
Motivacija.
Druga polovica 20. stoletja ter 21. stoletje čas, ko prvič v zgodovini stroji, ki jih je naredil
človek, ne opravljajo zgolj fizičnega dela, ampak pomagajo človeku tudi pri intelektualnem
delu takorekoč na vseh področjih njegove dejavnosti. Stroj (računalnik) postaja človeku
sodelavec in partner ter ne zgolj orodje [Hannes Werthner, Erich Prem, Edward A. Lee, and
Carlo Ghezzi (eds): Perspectives on Digital Humanism, Springer, 2021.].
Način dela. Zgornji cilj bomo v projektu dosegli v dveh glavnih korakih:
1. V prvem koraku bomo pomagali učiteljem računalništva in informatike v sodelovanju
z njihovimi kolegi drugih področij, da bodo skupaj ustvarjali dejavnosti/aktivnosti
(practices). Dejavnosti:
○ naj temeljijo na projektnem, raziskovalnem učnem delu in medpredmetnem
povezovanju;
○ promovirajo STEAM/MINT področja: računalništvo in informatika, matematika,
biologija, kemija, fizika, tehnika;
○ motivirajo oba spola; in
○ spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja pri učencih in dijakih.
Rezultat prvega koraka bodo:
● izdelava prototipov gradiv, s katerimi si bodo učitelji pomagali, da na zanimiv
način učijo o STEAM/MINT področjih; in
● oblikovanje skupnosti, preko katere bodo učitelji nadgrajevali in dopolnjevali
gradiva, sodelovali, si izmenjevali izkušnje in imeli v njej oporo za svoje delo.
V skupnosti želimo predvsem doseči izmenjavo idej med učitelji glede
prepletanja računalništva in STEAM področij

2. V drugem koraku bodo učitelji dejavnosti prenesli, po potrebi ob pomoči sodelavcev
projekta, v razrede in pri tem spodbudili med učenci in dijaki pozitiven odnos do
STEAM/MINT področij v povezavi s humanističnim odnosom do sveta.
Aktivnosti na projektu. Na projektu bodo uporabile znanje in dobro prakso, ki smo jo
pridobili na projektu NAPOJ (https://napoj.si/):
● Delavnica za učitelje. Delavnica bo na UL FRI in v prostorih Zavoda 404.
Udeleženci bodo učitelji RIN in ostalih predmetov, pri čemer bo vsak učitelj RIN
pripeljal s seboj kolega učitelja iz drugega področja. Program delavnice bo vključeval:
(i.) Predavanja o vlogi STEAM, katera bodo pripravili strokovnjaki iz tujine in
Slovenije.
(ii.) Pripravo dejavnosti STEAM v obliki opisa poteka učnih ur, ki jih bodo
oblikovali udeleženci ob pomoči mentorjev. Dejavnosti bodo slonele na fizičnem
računalništvu (uporabljamo senzorje, mikrokrmilnike), ali na uporabi sistema Pišek

(http://pisek.acm.si) oziroma Projekt Tomo (https://www.projekt-tomo.si/), kjer se
oblikujejo sklopi programerskih nalog z avtomatskim preverjanjem pravilnosti. Vsaka
skupina bo sestavljena iz učitelja/ev RIN in učitelja/ev drugih predmetov, ki bodo
oblikovali dejavnosti, kot na primer načrtovanje, vodenje in vizualizacija poskusov in
podobno.
● Prenos pripravljenih dejavnosti v prakso. Učitelji bodo prenesli pripravljene
dejavnosti na svoji šoli v razred oz. krožek. Po potrebi bodo pri tem pomagali
mentorji.
● Poročanje o izkušnji prenosa. V ta namen bo pripravljen instrument, s katerim
bomo obravnavali uspešnost prenosa in učinek na učenca oziroma dijaka. O
izkušnjah izvedbe dejavnosti bodo učitelji poročali na zaključnem dogodku. Le-ta bo
lahko pridružen drugim dogodkom: npr. konferenca (SIRIKT, ...) ali znanstveni
festivali (Maker Fair, ...).
● Gradnja skupnosti učiteljev. Na uspešnost dela zelo pomembno vpliva okolje
[ANŽELJ, Gregor, BRODNIK, Andrej, LOKAR, Matija. NAPOJ - proti aktivni skupnosti učiteljev
računalniških predmetov, VIVOD 2017; BRODNIK, Andrej, LOKAR, Matija, MORI, Nataša.
Activation of computer science teachers in Slovenia. V: TATNALL, Arthur (ur.), WEBB, Mary E.
(ur.). Tomorrow's learning : involving everyone : learning with and about technologies and
computing : revised selected papers.]. V ta namen bomo nadgradili okolje NAPOJ, preko
katerega bodo učitelji sodelovali. Sodelovanje bo vključevalo redna dvotedenska
srečanja v navideznem okolju.
Sodelujoči. V projektu bodo sodelovali:
● učitelji praktiki: učitelji osnovnih in srednjih šol, ki vedno nastopajo v paru: učitelj
računalništva in informatike in učitelj drugega predmeta (npr. fizike, matematike,
biologije, kemije ipd.);
● bodoči učitelji (študenti): so ključni za zdržnost rezultatov projekta, saj bodo
rezultate prenesli v svoj bodoči poklic; tudi ti nastopajo v parih kot njihovi kolegi iz
prakse;
● predavatelji: visokošolski učitelji (UL FRI, UL FMF in UL PEF) ter izkušeni praktiki z
zgoraj omenjenih drugih predmetov;
● mentorji: sodelavci Zavoda 404, ki sodelujejo tako pri snovanju kot kasneje pri
mentoriranju oziroma pomoči ob izvedbi dejavnosti;