Topic outline

 • Splošne informacije

  Priprave na računalniške olimpijade CEOI, BOI in IOI potekajo v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, ob ponedeljkih od 16:00 do 19:00 v učilnici P18 (zimski semester) in P21 (letni semester).

  Vsakim pripravam bo sledilo nekaj domačih nalog, ki prispevajo h končnemu rezultatu. Domače naloge morate implementirati samostojno, zaželeno pa je, da se pogovarjate o težavah in idejah, ki ste jih imeli pri njihov reševanju.

  Tekom priprav bodo skozi celo leto potekala tudi izbirna tekmovanja, ki bodo upoštevana pri izboru za CEOI. Prvi del predstavljajo tekmovanja COCI (Croatian Open Competition in Informatics), drugi del tekmovanja najtežjih skupin na tekmovanjih FIT in RTK, tretji del pa predstavlja končno izbirno tekmovanje.

  Organizatorji priprav so:

  Za vprašanja glede organizacije se obrnite na Jureta Slaka, za vprašanja glede sistema za domače naloge in izbirnih tekmovanj na Tomaža Hočevarja, za vprašanja glede snovi pa na tistega, ki je vodil konkretne priprave.

  Udeleženci si morajo narediti tudi račun na platformi ministrstva za šolstvo: https://platforma.skoz.si/, se prijaviti na projekt "Priprave na računalniške olimpijade" in po vsakih pripravah oddati en stavek s poročilom.

  Za vprašanja je na voljo tudi kanal #priprave na Slack-u za tekmovalno programiranje: https://tekm-prog.slack.com/

 • 1. srečanje, 21. 10. - Uvod, Osnovni algoritmi na celih številih

  Predavatelj: Jure Slak

  Opis:

  Literatura:

  Osnovni algoritmi na celih številih:

  • delo s števkami
  • številski sistemi
  • iskanje deliteljev
  • testiranje praštevilskosti za eno število
  • testiranje praštevilskosi za veliko števil: Eratostenovo rešeto
  • razcep veliko števil na prafaktorje s pomočjo Eratostenovega rešeta
  • razcept enega števila na prafaktorje, število deliteljev števila
  • Evklidov algoritem, največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik
  • Operacije na bitih: &, |, ^, ~, <<, >>, nastavljanje enega bita, preverjanje ali je i-ti bit prižgan ugasnjen
  • Hitro potenciranje in ideja o obravnavi števil po potencah dvojke


 • 2. srečanje, 4. 11. - Osnovne podatkovne strukture

  Predavatelj: Jure Slak

  Opis: Osnovne podatkovne strukture: vrsta, sklad, vrsta s prednostjo, povezani seznam, map, set, heap, časovne zahtevnosti operacij

 • COCI #2 - 16. 11.

  • 3. srečanje, 18. 11. - Osnovni algoritmi na seznamih in nizih

   Predavatelj: Janez Brank

   Opis: 

   Osnovni algoritmi na seznamih: 

   • urejanje: [bubble, selection, insertion]-sort, [quick, merge, heap]-sort, [counting, bucket, radix]-sort
   • bisekcija

   Predprocesiranje seznamov:

   • kumulativne vsote: poizvedbe na intervalih, spremembe na intervalih
   • korenska dekompozicija (sqrt decomposition, dekompozicija poizvedb)
   • redka tabela (sparse table)
   Osnovni algoritmi na nizih: 

   • iskanje podniza: hashing (Rabin-Karp), z-funkcija, KMP

  • 4. srečanje, 2. 12. - Osnove strategije reševanja problemov

   Predavatelj: Tomaž Hočevar

   Opis: polni pregled (brute-force, rekurzija), deli in vladaj, požrešni algoritmi

   • COCI #3 - 14. 12.

    • 5. srečanje, 16. 12. - Dinamično programiranje 1

     Predavatelj: Luka Fuerst

     Opis: Dinamično programiranje, najdaljše naraščajoče podzaporedje, problem nahrbtnika

    • 6. srečanje, 6. 1. - Dinamično programiranje 2

     Predavatelj: Vid Kocijan

     Opis: najdaljše skupno podzaporedje, urejevalna razdalja, dinamično programiranje na drevesih.

    • COCI #4 - 18. 1.

     • 7. srečanje, 20. 1. - Osnovni algoritmi na grafih

      Predavatelj: Janez Brank

      Opis: Osnovni algoritmi na grafih, pregled v širino, pregled v globino, štetje komponent.

     • COCI #5 - 8. 2.

      • 8. srečanje, 10. 2. - Najkrajše poti v grafih

       Predavatelj: Janez Brank

       Opis: Najkrajše poti, Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall.

       • 9. srečanje, 2. 3. - Minimalna vpeta drevesa

        Predavatelj: Tim Poštuvan

        Opis: Union-Find, minimalno vpeto drevo, Kruskal, Prim.

        • COCI #6 - 7. 3.

         • FIT - 14. 3.

          • 10. srečanje, 16. 3. - Napredne podatkovne strukture

           Predavatelj: Tim Poštuvan

           Opis: binarno iskalno drevo, trie, druge razširjene podatkovne strukture, še posebej segment tree

           • RTK - 28. 3.

            RTK - Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

            http://rtk.ijs.si/

            https://putka-rtk.acm.si/competitions/rtk_2019_3/

            • 11. srečanje, 6. 4. - Geometrija

             Predavatelj: Vid Kocijan

             Opis: Geometrija: ploščine, vektorski produkt, konveksna ovojnica, kompresija koordinat, presečišča, sweep line.

            • 12. srečanje, 20. 4. - Uporabe DFS

             Predavatelj: Filip Koprivec

             Opis: Topološko urejanje, močno povezane komponente, mostovi in prerezna vozlišča.

            • 13. srečanje, 4. 5. - Dinamično programiranje 3

             Predavatelj: Tomaž Hočevar

             Opis: Napredno dinamično programiranje: bitmask DP - TSP, Steiner tree, Convex-hull optimization, Divide and conquer optimization.

            • 14. srečanje, 18. 5. - Izbrana poglavja

             Predavatelj: Tomaž Hočevar

             Opis: Fenwick tree, Lowest common ancestor, Bipartite matching, Heavy-light decomposition, Centroid decomposition

            • končno izbirno tekmovanje - 23. 5.